Author Archives: admin

รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก.

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง “รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก.”
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 8.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณภาครัฐ

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณ
และการบริหารงบประมาณภาครัฐ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยกองแผนงาน สำนักอธิการบดี

โครงการกิจกรรมบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ปฐมธรรมจากพุทธวจนเพื่อการดำรงชีวิต”

โครงการกิจกรรมบรรยายธรรมครั้งที่ 3 ในหัวข้อ  “ปฐมธรรมจากพุทธวจนเพื่อการดำรงชีวิต”
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 12.45-15.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
ร่วมกับมูลนิธิพุทธเกษตร

Fast Track สู่ตำแหน่งชำนาญการ

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Fast Track สู่ตำแหน่งชำนาญการ”
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โปรดติดตามรับชมไฟล์ฉบับสมบูรณ์หลังตัดต่อเสร็จ

กระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัย

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “กระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัย”
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Network Thailand