Author Archives: admin

โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 13

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเสวนาวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. ปี 2562

สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. ปี 2562
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
เวลา 8.30 – 15.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากอาคารจักรพันธ์ วิทยาเขตบางเขน

สวพ. มก. แนวทางการเสนอของบประมาณด้าน ววน.

แนวทางการเสนอของบประมาณด้าน ววน.
ในลักษณะทุนสนับสนุนงานพื้นฐานและทุนสนับสนุนเชิงกลยุทธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-11.30 น.

https://web.facebook.com/watch/live/?v=1147508678780602

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 2561

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-15.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์