Author Archives: admin

KU 4.0 Smart U Smart Life

“KU 4.0 Smart U Smart Life”
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
เวลา 9.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เพื่อให้ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้รับทราบนโยบาย KU 4.0
และร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบต่าง ๆ ของ มก. ไปสู่ KU 4.0 อันจะนำไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด Cashless Society และเพื่อเติมเต็มศักยภาพสังคมดิจิทัลให้กับประเทศไทย

การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อการวิจัย

การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี