Author Archives: admin

ประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. 2559

ประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.
ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงกำหนดการประเมิน
20 ตุลาคม 2560 9.30-12.00
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์

การสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
เพื่อรับฟังการนำเสนอแนวทางบริหารจัดการ จากผู้สมัครการสรรหาคณบดี
ในพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.45 น.
ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ บางเขน

การประชุมสัมมนาวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 ปีที่ 29)

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561
(แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 ปีที่ 29)
การประชุมสัมมนาวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2561
Thai University Central Admission System (TCAS)”
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน