Author Archives: admin

สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่
ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร
โดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow’s Innovation Driven Enterprise

การบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow’s Innovation Driven Enterprise
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี และ ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม

การบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: Apractical Guide to Design Tomorrow's Innovation Driven Enterprise

การบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow's Innovation Driven Enterprise วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี และ ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม

โพสต์โดย KURDI News เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

การบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow's Innovation Driven Enterprise

การบรรยายพิเศษเรื่อง Business Model Generation: A Practical Guide to Design Tomorrow's Innovation Driven Enterprise วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โพสต์โดย KURDI News เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 13

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเสวนาวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. ปี 2562

สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. ปี 2562
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
เวลา 8.30 – 15.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากอาคารจักรพันธ์ วิทยาเขตบางเขน