Author Archives: admin

พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล
สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล”
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการคณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560

โครงการชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการคณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทีมเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต..ถึงผู้บริโภคอย่างไร

การประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต..ถึงผู้บริโภคอย่างไร”
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้บริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรือเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 12-13 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน

เนื้อหาการอบรมวันที่ 13 มิถุนายน

เนื้อหาการอบรมวันที่ 12 มิถุนายน