Author Archives: admin

อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2560
เรื่อง “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐

๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสกลนคร
วันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต
วิทยากรโดย คณะกรรมการกำหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 อาคาร 4
ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย