Author Archives: admin

การสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์

การสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
เพื่อรับฟังการนำเสนอแนวทางบริหารจัดการ จากผู้สมัครการสรรหาคณบดี
ในพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.45 น.
ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ บางเขน

การประชุมสัมมนาวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 ปีที่ 29)

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561
(แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 ปีที่ 29)
การประชุมสัมมนาวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2561
Thai University Central Admission System (TCAS)”
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และวิทยาเขต
ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ได้รับทราบแนวทางการประเมินฯ และดำเนินการได้สอดคล้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มก.
1. เอกสารประกอบการประเมิน
2. ชี้แจงการประเมิน ระดับคณะ วข 24 สค 60
3. คู่มือกรรมการ cheqa3dDeptAss
4. นำเสนอระบบCHE3D ระดับคณะวิชา ปี 60 กรรมการและเลขา

แบบประเมิน Online การประชุมชี้แจง

งานวันคล้ายสถาปนาครบรอบปีที่ 21 มก.ฉกส.

งานวันคล้ายสถาปนาครบรอบปีที่ 21 มก.ฉกส.
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์
อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ได้รับทราบแนวทางการประเมินฯ และดำเนินการได้สอดคล้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-12.00
ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจง 1
ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจง 2
แบบประเมิน Online การประชุมชี้แจงฯ