Author Archives: admin

โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 22 ก.ค. 2563

การอบรมเตรียมความพร้อม
โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ณ ห้อง 306 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

เนื้อหาการบรรยายช่วงเช้า

พนักงานมหาวิทยาลัยกับความก้าวหน้าในอาชีพ

โครงการฝึกอบรม เรื่อง
พนักงานมหาวิทยาลัยกับความก้าวหน้าในอาชีพ

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เอกสารประกอบการบรรยาย

การใช้งาน Cisco Webex สำหรับสถาบันการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท CISCO และ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดสัมมนาเพื่อฝึกอบรมการใช้งาน Cisco Webex สำหรับสถาบันการศึกษา
และการใช้งานในการเป็น Host เพื่อการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่าน Webex

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
เวลา 9.00-12.00 น.

เอกสารประกอบการบรรยาย
การใช้งาน Webex Meeting
การใช้งาน Webex Training
การใช้งาน Webex Event Center

ประกาศการตรวจนับคะแนน เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประกาศการตรวจนับคะแนน เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.40 – 18.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA, OBE

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA
ระยะที่ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรโดยยึดหลักการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE: Outcome Base Education)
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การอบรมช่วงเช้า

การอบรมช่วงบ่าย