Author Archives: admin

ทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560
8 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ประจำปี 2560
สำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับหลักสูตร วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน

ทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ประจำปี 2560
สำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับคณะ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน

การแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”

ถ่ายทอดสดการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่องเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ร่างข้อบ้งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน

ประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบ้งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.40 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ร่างข้อบ้งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนด…

ประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบ้งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ……….
2. (่ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ………

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี