Category Archives: อื่น ๆ

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน : การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิทยากรจาก ปปช.

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมการประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมการประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

“ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
“ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสรรหาอธิการบดี การแต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณะบดี การแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ”
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี
<เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง>