Category Archives: อื่น ๆ

ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรและการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน สวก.


สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรและการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร
และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน สวก.
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30-16:00 น.
ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย

รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย

รายการ คุย IT กับพี่เป็ด พี่ต๋อย
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.