Category Archives: อื่น ๆ

KU 4.0 Smart U Smart Life

“KU 4.0 Smart U Smart Life”
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
เวลา 9.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เพื่อให้ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้รับทราบนโยบาย KU 4.0
และร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบต่าง ๆ ของ มก. ไปสู่ KU 4.0 อันจะนำไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด Cashless Society และเพื่อเติมเต็มศักยภาพสังคมดิจิทัลให้กับประเทศไทย

การสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์

การสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
เพื่อรับฟังการนำเสนอแนวทางบริหารจัดการ จากผู้สมัครการสรรหาคณบดี
ในพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.45 น.
ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ บางเขน

งานวันคล้ายสถาปนาครบรอบปีที่ 21 มก.ฉกส.

งานวันคล้ายสถาปนาครบรอบปีที่ 21 มก.ฉกส.
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์
อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐

๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสกลนคร
วันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน : การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิทยากรจาก ปปช.

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน