Category Archives: ประชุมวิชาการ

บรรยายพิเศษ สาขาศึกษาศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน”

บรรยายพิเศษ สาขาศึกษาศาสตร์
เรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน”
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ไมโครพลาสติก: ภัยใกล้ตัวที่ต้องทำความรู้จัก

บรรยายพิเศษ สาขาประมง
Theme “ทรัพยากรประมงภายใต้วิกฤตการณ์รูปแบบใหม่ (Fisheries resources under emerging threats)”
ในหัวข้อเรื่อง “ไมโครพลาสติก: ภัยใกล้ตัวที่ต้องทำความรู้จัก (Microplastics: So you think you know it?)”
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

อภิปรายพิเศษ สาขาประมง เรื่อง “วิกฤตขยะทะเลไทย (Marine debris crisis)”

อภิปรายพิเศษ สาขาประมง
เรื่อง “วิกฤตขยะทะเลไทย (Marine debris crisis)”
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เสวนาพิเศษสาขาพืช เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เสวนาพิเศษสาขาพืช เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 58

พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 58 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs))
โดย
– ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
– ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
– ผู้แทนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

ดำเนินรายการโดย………
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน