Category Archives: ประชุมวิชาการ

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทย 4.0: ผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรม”

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทย 4.0: ผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรม”
“Thailand 4.0 and Its Socio-culrural Impacts.”

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สาขาพืช บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าในการผลิตเห็ดถั่งเช่าในประเทศไทย”

สาขาพืช บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าในการผลิตเห็ดถั่งเช่าในประเทศไทย”

ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สาขาประมง บรรยายพิเศษ เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนาฝ่าวิกฤตประมงไทย”

สาขาประมง บรรยายพิเศษ เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนาฝ่าวิกฤตประมงไทย”

ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

อภิปรายพิเศษเรื่อง “ปลานิล” ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0

ประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 และการอภิปรายพิเศษ เรื่อง “ปลานิล”

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

พิธีเปิดงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 และการอภิปรายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0”

พิธีเปิดงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 และการอภิปรายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
– ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
– รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
– ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
– รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว 3 มิติ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน