Category Archives: สหกรณ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.มก 2556

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.มก. 2555

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555

ลงคะแนนเสียงสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง, หน่วยเลือกตั้งของท่านได้ที่นี่
คู่มือเลือกตั้งปี 2555