Category Archives: กองการเจ้าหน้าที่

งานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง “สร้างความภูมิใจ ร่วมเปลี่ยนแปลงใหม่ มก. ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 8.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการให้ข้อมูลความรู้สิทธิผู้ประกันตน และการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม

กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลเกษตร
จัดโครงการให้ข้อมูลความรู้สิทธิผู้ประกันตน และการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม
ประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากร มก.
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก.

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง “รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก.”
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 8.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

ประชุมชี้แจง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 9.30-10.15 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล

โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล”

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์จักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชการเงินอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย

ท่านที่รับชมผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หากภาพวิดีโอด้านล่างไม่ปรากฎ
กรุณา login ก่อนการรับชม