Category Archives: กองการเจ้าหน้าที่

งานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก.

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง “รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก.”
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 8.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

ประชุมชี้แจง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 9.30-10.15 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล

โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล”

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์จักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชการเงินอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย

ท่านที่รับชมผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หากภาพวิดีโอด้านล่างไม่ปรากฎ
กรุณา login ก่อนการรับชม

ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
“ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ร่างข้อบังคับการบริหารงานบุคคลต่อบทบาทที่ปรับเปลี่ยน

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
“ร่างข้อบังคับการบริหารงานบุคคลต่อบทบาทที่ปรับเปลี่ยน”

วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ท่านที่รับชมผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หากภาพวิดีโอด้านล่างไม่ปรากฎ
กรุณา login ก่อนการรับชม