Category Archives: สภามหาวิทยาลัย

การประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถ่ายทอดสด การประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ว่าง
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ

การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแสดงวิสัยทัศน์
ผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ว่าง
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

การแสดงวิสัยทัศน์ 5 ท่าน (ภาคเช้า)

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พึงประสงค์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มก.

ประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มก.

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี