Category Archives: สภามหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

การแสดงวิสัยทัศน์ 5 ท่าน (ภาคเช้า)

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พึงประสงค์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มก.

ประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารส่วนงาน มก.

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การชี้แจงเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ของสายวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. ใหม่

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “การชี้แจงเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ของสายวิชาการตามเกณฑ์ กพอ. ใหม่”

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง ประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้อง ประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์