Category Archives: สภามหาวิทยาลัย

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 15.00 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภา มก.
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 13.00-16.00  น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี