Category Archives: สภามหาวิทยาลัย

ร่างข้อบ้งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน

ประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบ้งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.40 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ร่างข้อบ้งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนด…

ประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบ้งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. ……….
2. (่ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ พ.ศ. ………

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 15.00 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ