Category Archives: สภามหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภา มก.
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 13.00-16.00  น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เวลา 14.00-16.30  น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนวัตกรรม

แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนวัตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ มก.

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)