Category Archives: เสวนาทางวิชาการ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเสวนาวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ถ้าแบน 3 สาร อะไรจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกรรมไทย”
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง

สำนักงานบริการวิชาการ จัดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “ไทยปลูกได้แน่หรือ กัญชา-กัญชง”

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

หัวข้อการเสวนาทางวิชาการ
1. นโยบายการปลูกการใช้ประโยชน์ กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ของประเทศ
2. กฎหมาย และข้อควรรู้ของการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง
3. สายพันธ์และการปลูกกัญชา กัญชง ให้ใช้ประโยชน์ได้จริง
4. ทิศทางการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง

วางอนาคตการบริหารจัดการน้ำไทย

สำนักงานบริการวิชาการ จัดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “วางอนาคตการบริหารจัดการน้ำไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

นวัตกรรมอาหารสัตว์ (กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง) ทางเลือก ทางรอด ปศุสัตว์ไทย

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย
จัดประชุมเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “นวัตกรรมอาหารสัตว์ (กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง) ทางเลือก ทางรอด ปศุสัตว์ไทย”

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง ประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์