Category Archives: สัมมนาทั่วไป

การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต
วิทยากรโดย คณะกรรมการกำหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 อาคาร 4
ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3

โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3
เรื่อง “Best Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพ”
วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงข้าว  ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์

 

โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง “การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง “การเตรียมตัวเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับของรัฐ

1373854454_img

รับชมย้อนหลังได้แล้ววันนี้
คณะเกษตรเชิญชวนร่วมรับฟัง
การชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในกำกับของรัฐ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สัมมนาวิชาการ “เจาะลึกการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่”

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1  อาคารสารนิเทศ 50 ปี
กำหนดการ

ช่วงพิธีเปิด

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลสายอาจารย์
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ในระบบบริหารงานบุคคลใหม่ที่มีประกาศ ก.พ.อ. ในปัจจุบัน

 

การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในระบบบริหารงาน
บุคคลใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์