Category Archives: ส.วิจัยและพัฒนา

การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อการวิจัย

การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

“สกว. กับ มก. : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ”

การบรรยายพิเศษระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “สกว. กับ มก. : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 2

 

สัมมนาเรื่อง ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ไขปัญหาชาติ

ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ไขปัญหาชาติ
และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 9.00-12.15 น.
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ช่วงที่ 1 จุดเปลี่ยนงานวิจัยไทย : ความท้าทายของ มก.
โดย รศ. ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงที่2
งานวิจัย มก. : ความจริงที่ต้องรู้
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ช่วงที่ 3
KUForest ปลายน้ำของ Workflow สวพ.มก. ในการบริหารและการประกันคุณภาพ
โดย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ส.วิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ช่วงที่ 4
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553

10 ขั้นง่ายๆ วิจัยจากงานประจำ

“เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ” 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยจากงานประจำ

โดย : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

อ้างอิงจาก http://r2r.hsri.or.th/portfolio/detail.php?id=22&key=r2rportfoilo

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย : วิกฤตและโอกาสของนักวิจัย มก.

สัมมนาเรื่อง “การตีพิมพ์ผลงานวิจัย : วิกฤตและโอกาสของนักวิจัย มก.”
และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 8.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50