Category Archives: สัมมนาบุคลากร

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
เรื่อง “เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการแข่งขันในเวทีโลก”
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1
รับชมย้อนหลังได้แล้ววันนี้

โลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่รอด

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “โลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่รอด”

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
เรื่อง “สหวิทยาการ : ทางเลือกอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อม ในการผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี 2554

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี 2554
เรื่อง “ทำงานอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมสัมมนาอาจารย์ ประจำปี 2554

โครงการประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประจําป 2554
เรื่อง “การเตรียมการอุดมศึกษาไทยเขาสูประชาคมอาเซียน”
วันศุกรที่ 22 เมษายน 2554
ณ  หองประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน

(สามารถฝากข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้ที่ส่วนท้ายของหน้านี้)