Category Archives: สัมมนาบุคลากร

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
เรื่อง “Kasetsart University : The Autonomous University That Shapes The Future”
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1

รับชมได้แล้ววันนี้

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
เรื่อง “ทิศทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิต Generation Z”
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1
00:15:20 ช่วงพิธีเปิด
00:56:10 ประสบการณ์การสอนและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก Gen-Z
01:19:10  ช่วงของการเสวนา ทิศทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิต Gen-Z

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี 2556

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี 2556
เรื่อง “ร่างกายแข็งแรง จิตเบิกบาน ทำงานอย่างมีความสุข”
โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เจ้าของผลงานหนังสือ เรื่อง กินอยู่อย่างสง่า

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 12.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล  ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
เรื่อง “เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการแข่งขันในเวทีโลก”
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1
รับชมย้อนหลังได้แล้ววันนี้

โลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่รอด

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “โลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่รอด”

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี