Category Archives: ประกันคุณภาพ

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ได้รับทราบแนวทางการประเมินฯ และดำเนินการได้สอดคล้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-12.00
ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจง 1
ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจง 2
แบบประเมิน Online การประชุมชี้แจงฯ 

ทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
วันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560
ณ ห้องประชุม 5205 ชั้น2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตร
อยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ. ได้

ทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 31 พ.ค. 2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
วันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560
ณ ห้องประชุม 5205 ชั้น2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตร
อยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ. ได้

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน (25 พ.ค. 2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับ ภาควิชา สาขาวิชา และอาจารย์ ที่ต้องการเป็นผู้ประเมิน ระดับคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง 303 อาคารคณะประมง

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน (24 พ.ค. 2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับ ภาควิชา สาขาวิชา และอาจารย์ ที่ต้องการเป็นผู้ประเมิน ระดับคณะ

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง 303 อาคารคณะประมง