Category Archives: ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน (24 พ.ค. 2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับ ภาควิชา สาขาวิชา และอาจารย์ ที่ต้องการเป็นผู้ประเมิน ระดับคณะ

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง 303 อาคารคณะประมง

อบรมเชิงปฏิบัติการ 17/05/60 การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับ ภาควิชา สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตร
อยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ. ได้

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง 303 อาคารคณะประมง

ช่วงเช้า

อบรมเชิงปฏิบัติการ 16/05/60 การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับ ภาควิชา สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตร
อยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ. ได้

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 303 อาคารคณะประมง

ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับ ภาควิชา สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตร
อยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ. ได้

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง 303 อาคารคณะปรมง

ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง 303 อาคารคณะปรมง

ภาคเช้า – ภาคบ่าย