Category Archives: ประกันคุณภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้ประเมินใหม่)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีการศึกษา 2562 (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุณอินทรัมพรรย์ คณะประมง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เอกสารชี้แจงการประเมินระดับหลักสูตร

ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ตาม link หรือ QR Code ด้านล่างนี้
http://gg.gg/giy1b

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

โครงการชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00–12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

QR Code สำหรับสอบถามข้อมูล งานตรวจสอบ สำนักประกัน มก.

นโยบายการขับเคลื่อนหลักสูตรมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบการบรรยาย