Category Archives: ประกันคุณภาพ

เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เอกสารประกอบการประชุมไฟล์ใหม่ (file pdf ไฟล์ใหม่ ขนาด 5 MB)
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฯ
(https://goo.gl/Ws8hVi)

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-10.30 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

ประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. 2559

ประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.
ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงกำหนดการประเมิน
20 ตุลาคม 2560 9.30-12.00
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี