Category Archives: ประกันคุณภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรผู้ประเมินหน้าใหม่)
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรทบทวน)
รุ่นที่ 4 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรทบทวน)
รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรทบทวน)
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรทบทวน)
รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน
ภาคบ่าย

ภาคเช้า