Category Archives: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1