Category Archives: สภาข้าราชการ

พิธีส่งมอบงานและการแถลงแนวทางการบริหารและพัฒนา มก.

พิธีส่งมอบงานและการแถลงแนวทางการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
(สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

สภามหาวิทยาลัย มก. พบประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการประชุมชี้แจงเรื่อง “สภามหาวิทยาลัย มก. พบประชาคม มก.”
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

หากภาพวิดีโอด้านล่างไม่ปรากฎ กรุณา login ก่อนการรับชม

 

รับชมวิดีโอได้จาก YouTube 

 

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การสร้างคุณค่างานประจำให้เป็นงานวิจัย”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและเทคนิคการสร้างและพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคลากร มก. เรื่อง “การสร้างคุณค่างานประจำให้เป็นงานวิจัย”

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 8.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง

สัมมนาวิชาการเรื่อง “สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง”
ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 8.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สภาข้าราชการกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

บรรยายพิเศษ เรื่อง “สภาข้าราชการกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย”
โดย นายชวลิต เข่งทอง
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 13.30-14.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี