จิตเบิกบาน งานได้ผล คนเป็นสุข

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
19 มิถุนายน 2552
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
วิทยากรโดย ดร.สนอง วรอุไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*