ติดตั้งโปรแกรมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(จิตเบิกบาน งานได้ผล คนเป็นสุข)

KITS
Program Adobe CC
Program lock หน้าจอ

Windows
Windows 10 Update 1903
Windows 10 Update 1909
Windows 10 Update 2004
MediaCreationTool1903 (ใช้สำหรับสร้าง USB Boot ติดตั้ง Windows)
MediaCreationTool1909

Antivirus
Antivirus Bitdefender Windows 10, 8

Antivirus Bitdefender Mac 10.x.x 

K1000

เว้นวรรค
เว้นวรรค
เว้นวรรค
เว้นวรรค
โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
19 มิถุนายน 2552
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
วิทยากรโดย ดร.สนอง วรอุไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*