ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สอ.มก.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 9.00 – 14.00 น.
ณ อาคารโรงละคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*