ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
การจัดสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 8.30-11.00 น.
ณ  หองประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*