โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2556

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
และถ่ายทอด Teleconference ไปยังวิทยาเขตต่างๆ

หัวข้อในการบรรยาย
– สิทธิประโยชน์สมาชิก กบข.
– บริการออมเพิ่ม
– การลงทุนของ กบข.
– บริการแผนทางเลือกการลงทุน
– สวัสดิการ กบข.
– สิทธิและวิธีการรับเงินคืนจาก กบข.
– บริการออมต่อ
– การวางแผนทางการเงิน
– การเลือกรับบำนาญสูตรเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*