การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับอาเซียนครั้งที่ 7

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับอาเซียนครั้งที่ 7
เรื่อง “ทฤษฎีจุดตรึงและการหาค่าเหมาะสมที่สุด (The 7st Asian Conference on Fixed Point Theory
and Optimization 2013)”

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*