สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี 2556

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี 2556
เรื่อง “ร่างกายแข็งแรง จิตเบิกบาน ทำงานอย่างมีความสุข”
โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เจ้าของผลงานหนังสือ เรื่อง กินอยู่อย่างสง่า

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 12.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล  ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*