ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
เรื่อง “ทิศทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิต Generation Z”
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1
00:15:20 ช่วงพิธีเปิด
00:56:10 ประสบการณ์การสอนและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก Gen-Z
01:19:10  ช่วงของการเสวนา ทิศทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิต Gen-Z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*