Brand Summer Camp 2015
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557

08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
เคมี (PAT 2) – ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
ความคิดเชื่อมโยง (GAT) – นพ.เอกบุตร แจววณิชกุล
ฟิสิกส์ (O-NET) – อ.ธนวัฒน์ ธะนะ
ภาษาไทย (O-NET) – อ.วรธน อนันตวงษ์ (อ.กอล์ฟ) 

แนะนำเปิดรับชมสักครู่แล้ว Pause จึงเริ่ม Play ใหม่อีกครั้ง
จะได้สัญญาณภาพและเสียงที่ไม่เกิดอาการกระตุก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*