ร่างข้อบังคับการบริหารงานบุคคลต่อบทบาทที่ปรับเปลี่ยน

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
“ร่างข้อบังคับการบริหารงานบุคคลต่อบทบาทที่ปรับเปลี่ยน”

วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ท่านที่รับชมผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หากภาพวิดีโอด้านล่างไม่ปรากฎ
กรุณา login ก่อนการรับชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*