Brand’s Summer Camp 2016
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558

08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
เคมี(PAT 2) – อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT) – อ.สุวคนธ์ อินป้อง(ครูเก๋)
คณิตศาสตร์(PAT 1) – อ.ณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์ (พี่โอ๋)
ภาษาไทย(O NET) – อ.วรธน อนันตวงษ์(อ.กอล์ฟ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*