การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล

โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล”

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์จักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชการเงินอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย

ท่านที่รับชมผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หากภาพวิดีโอด้านล่างไม่ปรากฎ
กรุณา login ก่อนการรับชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*