ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*