การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภา มก.
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*