ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 15.00 น.
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*