Brand’s Summer Camp 2017
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559

08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
ชีววิทยา (PAT 2) – ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
ภาษาไทย (O NET) – อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่)
ฟิสิกส์(PAT 2) – อ.ธนวัฒน์ ธะนะ
ภาษาอังกฤษ(O NET & GAT) – อ.สุวคนธ์ อินป้อง(ครูเก๋)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*