พิธีเปิดงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 และการอภิปรายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0”

พิธีเปิดงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 และการอภิปรายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
– ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
– รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
– ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
– รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย คุณกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว 3 มิติ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*