อภิปรายพิเศษเรื่อง “ปลานิล” ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย 4.0

ประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 และการอภิปรายพิเศษ เรื่อง “ปลานิล”

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*