สาขาพืช บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าในการผลิตเห็ดถั่งเช่าในประเทศไทย”

สาขาพืช บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าในการผลิตเห็ดถั่งเช่าในประเทศไทย”

ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*