สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทย 4.0: ผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรม”

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประเทศไทย 4.0: ผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรม”
“Thailand 4.0 and Its Socio-culrural Impacts.”

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*