มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมการประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมการประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*