อบรมเชิงปฏิบัติการ 16/05/60 การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับ ภาควิชา สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตร
อยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ. ได้

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 303 อาคารคณะประมง

ช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*