ทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 31 พ.ค. 2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
วันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560
ณ ห้องประชุม 5205 ชั้น2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตร
อยู่ในระดับดีในปีที่ผ่านมา และมีโอกาสขอขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ. ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*