๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐

๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสกลนคร
วันอังคาร ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*