ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ได้รับทราบแนวทางการประเมินฯ และดำเนินการได้สอดคล้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-12.00
ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจง 1
ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจง 2
แบบประเมิน Online การประชุมชี้แจงฯ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*