ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และวิทยาเขต
ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ได้รับทราบแนวทางการประเมินฯ และดำเนินการได้สอดคล้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มก.
1. เอกสารประกอบการประเมิน
2. ชี้แจงการประเมิน ระดับคณะ วข 24 สค 60
3. คู่มือกรรมการ cheqa3dDeptAss
4. นำเสนอระบบCHE3D ระดับคณะวิชา ปี 60 กรรมการและเลขา

แบบประเมิน Online การประชุมชี้แจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*