KU 4.0 Smart U Smart Life

“KU 4.0 Smart U Smart Life”
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
เวลา 9.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เพื่อให้ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้รับทราบนโยบาย KU 4.0
และร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบต่าง ๆ ของ มก. ไปสู่ KU 4.0 อันจะนำไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด Cashless Society และเพื่อเติมเต็มศักยภาพสังคมดิจิทัลให้กับประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*