ครูแนะแนวกับการศึกษาไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0

โครงการสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “ครูแนะแนวกับการศึกษาไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0”
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*