ประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา ม.เกษตรศาสตร์

การประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU President Forum: IN Celebration of the 75th Anniversary of Kasetsart University
Theme: Higher Education in Times of Change
เพื่อการเฉลิมฉลองการครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระชับสัมพันธไมตรีกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

ช่วงเช้า

ช่วงหลังเที่ยง

ช่วงบ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*