การบริหารจัดการน้ำกับการปรับตัวของเกษตรกร 4.0

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำกับการปรับตัวของเกษตรกร 4.0”
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้อง 202 อาคารศูนย์เรียนรวม 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*