เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เอกสารประกอบการประชุมไฟล์ใหม่ (file pdf ไฟล์ใหม่ ขนาด 5 MB)
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฯ
(https://goo.gl/Ws8hVi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*