ทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560
10 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ประจำปี 2560
สำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับหลักสูตร วันพฤหัสที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*