ชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการคณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2560

โครงการชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการคณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทีมเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*