รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก.

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง “รวมใจรัก สร้างพลังศรัทธา พัฒนา มก.”
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 8.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*