ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-10.30 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*